HƯỚNG DẪN & TẬP SÁCH HƯỚNG DẪN ABBOTT

Trong trang này, bạn có thể tìm kiếm eLabeling sản phẩm Abbott theo tên sản phẩm, số kiểu/catalog, loại, hoặc Số nhận biết thiết bị duy nhất-Số nhận biết thiết bị (UDI-DI).  Một số ví dụ của loại tìm kiếm gồm: ID NOW, Afinion, Cannabinoid, Opiate, Infectious Disease, (01) 07070060014654

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

3

6

6

3

6

6

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Danh mục sản phẩm Abbott

Duyệt các danh mục sản phẩm cụ thể để biết hướng dẫn và tập sách hướng dẫn. Abbott đề nghị tải về, in, xem lại nhãn, và chuẩn bị sẵn để tham khảo. Cần tải về, in và xem xét hướng dẫn thông tin sử dụng và người dùng nên luôn giữ hướng dẫn thông tin sản phẩm của mình ở nơi dễ sử dụng.

Bạn gặp khó khăn khi tìm hướng dẫn thông tin sử dụng? Liên hệ

Title

Đã xem gần đây

Duyệt tài liệu mà bạn đã xem trong lần truy cập trước vào trang này. Nếu bạn muốn truy cập dễ dàng hơn để xem thường xuyên, nhấp vào biểu tượng trái tim kế bên từng tài liệu dưới đây để thêm vào mục yêu thích của bạn. Bạn có thể truy cập vào mục yêu thích của mình từ tab "Favorites" (Yêu thích) ở đầu trang.